Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.K12) ngày 24/12/2019

CBGD : Nguyễn Văn Toàn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003)
Lớp : IT003.K12
Phòng : B1.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 3 , ngày 24/12/2019