Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Các hệ cơ sở tri thức (CS217.K11) ngày 23/12/2019

CBGD : Trương Hải Bằng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Các hệ cơ sở tri thức (CS217)
Lớp : CS217.K11
Phòng : B1.20
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 7
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 2 , ngày 23/12/2019