Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Tính toán đa phương tiện (CS232.K11) ngày 23/12/2019

CBGD : Đỗ Văn Tiến
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Tính toán đa phương tiện (CS232)
Lớp : CS232.K11
Phòng : C305
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 23/12/2019