Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Tổ chức và cấu trúc máy tính (IT010.K11) ngày 11/01/2020

CBGD : Trương Văn Cương
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Tổ chức và cấu trúc máy tính (IT010)
Lớp : IT010.K11
Phòng : B1.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 11/01/2020