Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giới thiệu ngành (IT009.K12) ngày 09/01/2020

CBGD : Phạm Thế Sơn
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Giới thiệu ngành (IT009)
Lớp : IT009.K12
Phòng : B4.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 09/01/2020