Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.K19.2) ngày 07/01/2020

CBGD : Nguyễn Văn Toàn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.K19.2
Phòng : B3.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 07/01/2020