Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xác suất thống kê (MA005.K26) ngày 23/03/2020

CBGD : Nguyễn Thị Hồng Nhung
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Xác suất thống kê (MA005)
Lớp : MA005.K26
Phòng : C306
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 23/03/2020