Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Quản trị mạng và hệ thống (NT132.K21.1) ngày 23/03/2020

CBGD : Lý Trọng Nhân
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Quản trị mạng và hệ thống (NT132)
Lớp : NT132.K21.1
Phòng : C310
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 23/03/2020