Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.K29.1) ngày 24/03/2020

CBGD : Đặng Văn Em
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003)
Lớp : IT003.K29.1
Phòng : C212
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 24/03/2020