Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Lập trình ứng dụng Web (NT208.K21.ANTT.1) ngày 25/03/2020

CBGD : Văn Thiên Luân
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Lập trình ứng dụng Web (NT208)
Lớp : NT208.K21.ANTT.1
Phòng : B5.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 25/03/2020