Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Bảo mật Internet (NT405.K21) ngày 24/03/2020

CBGD : Tô Nguyễn Nhật Quang
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Bảo mật Internet (NT405)
Lớp : NT405.K21
Phòng : B1.12
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 24/03/2020