Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Mạng xã hội (IS353.K21) ngày 24/03/2020

CBGD : Nguyễn Thị Kim Phụng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Mạng xã hội (IS353)
Lớp : IS353.K21
Phòng : B1.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 3 , ngày 24/03/2020