Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Lập trình mạng căn bản (NT106.K21.ANTT) ngày 25/03/2020

CBGD : Trần Hồng Nghi
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Lập trình mạng căn bản (NT106)
Lớp : NT106.K21.ANTT
Phòng : B1.10
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 25/03/2020