Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Công nghệ Java (IE303.K21) ngày 22/06/2020

CBGD : Nguyễn Văn Kiệt
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Công nghệ Java (IE303)
Lớp : IE303.K21
Phòng : B3.20
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 22/06/2020