Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội (IE403.K21) ngày 20/06/2020

CBGD : Nguyễn Văn Kiệt
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội (IE403)
Lớp : IE403.K21
Phòng : B6.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 7 , ngày 20/06/2020