Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Kỹ năng nghề nghiệp (SS004.K21) ngày 30/06/2020

CBGD : Nguyễn Thị Thanh Trúc
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Kỹ năng nghề nghiệp (SS004)
Lớp : SS004.K21
Phòng : C312
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 30/06/2020