Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Tính toán đa phương tiện (CS232.K21.1) ngày 09/07/2020

CBGD : Mai Tiến Dũng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Tính toán đa phương tiện (CS232)
Lớp : CS232.K21.1
Phòng : B1.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 09/07/2020