Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kỹ năng nghề nghiệp (SS004.K21) ngày 04/07/2020

CBGD : Nguyễn Thị Thanh Trúc
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Kỹ năng nghề nghiệp (SS004)
Lớp : SS004.K21
Phòng : B6.12
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 7 , ngày 04/07/2020