Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.K28) ngày 04/07/2020

CBGD : Phan Nguyệt Minh
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.K28
Phòng : B1.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 04/07/2020