Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Kỹ năng nghề nghiệp (SS004.K24) ngày 01/07/2020

CBGD : Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Kỹ năng nghề nghiệp (SS004)
Lớp : SS004.K24
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 01/07/2020