Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Thiết kế và phân tích thực nghiệm (DS304.K21) ngày 06/07/2020

CBGD : Đỗ Trọng Hợp
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Thiết kế và phân tích thực nghiệm (DS304)
Lớp : DS304.K21
Phòng : B3.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 8
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 06/07/2020