Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Ngôn ngữ lập trình Java (SE330.K21) ngày 13/07/2020

CBGD : Lê Thanh Trọng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Ngôn ngữ lập trình Java (SE330)
Lớp : SE330.K21
Phòng : B1.10
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 13/07/2020