Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Truyền dữ liệu (NT105.M21.2) ngày 04/06/2022

CBGD : Trần Văn Như Ý
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Truyền dữ liệu (NT105)
Lớp : NT105.M21.2
Phòng : B2.16
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 7 , ngày 04/06/2022