Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 1 (ENG01.M28) ngày 23/05/2022

CBGD : Huỳnh Ngọc An
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 1 (ENG01)
Lớp : ENG01.M28
Phòng : E114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 10
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 23/05/2022