Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 3 (ENG03.M26) ngày 14/05/2022

CBGD : Nguyễn Thị Mộng Thy
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 3 (ENG03)
Lớp : ENG03.M26
Phòng : A305
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 14/05/2022