Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cấu trúc rời rạc (MA004.M210) ngày 16/06/2022

CBGD : Trần Đức Thành
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Cấu trúc rời rạc (MA004)
Lớp : MA004.M210
Phòng : B4.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 5 , ngày 16/06/2022