Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cấu trúc rời rạc (MA004.M24) ngày 18/06/2022

CBGD : Trần Đức Thành
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Cấu trúc rời rạc (MA004)
Lớp : MA004.M24
Phòng : B4.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 7 , ngày 18/06/2022