Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.M31.1) ngày 25/07/2022

CBGD : Huỳnh Thị Thanh Thương
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.M31.1
Phòng : B2.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 25/07/2022