Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.M31) ngày 05/08/2022

CBGD : Trần Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.M31
Phòng : B1.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 05/08/2022