Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 1 (ENG01.M31) ngày 06/08/2022

CBGD : Nguyễn Nữ Huyền Trang
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 1 (ENG01)
Lớp : ENG01.M31
Phòng : B1.04
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 06/08/2022