Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105.N11.1) ngày 13/10/2022

CBGD : Phạm Nhật Duy
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105)
Lớp : IE105.N11.1
Phòng : B3.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 13/10/2022