Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Thống kê và xác suất chuyên sâu (DS101.N11.1) ngày 11/10/2022

CBGD : Dương Ngọc Hảo
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Thống kê và xác suất chuyên sâu (DS101)
Lớp : DS101.N11.1
Phòng : B1.16
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 5
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 11/10/2022