Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II (IT012.N11.VB2) ngày 14/10/2022

CBGD : Trần Quang Nguyên
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II (IT012)
Lớp : IT012.N11.VB2
Phòng : B1.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 6 , ngày 14/10/2022