Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Tổ chức và cấu trúc máy tính (IT010.N12) ngày 12/10/2022

CBGD : Đỗ Trí Nhựt
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Tổ chức và cấu trúc máy tính (IT010)
Lớp : IT010.N12
Phòng : B4.20
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 12/10/2022