Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn lập trình (IT001.N119) ngày 07/10/2022

CBGD : Dương Việt Hằng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.N119
Phòng : C205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 6 , ngày 07/10/2022