Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Lập trình trực quan (IT008.N12) ngày 06/10/2022

CBGD : Nguyễn Tấn Toàn
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình trực quan (IT008)
Lớp : IT008.N12
Phòng : B5.10
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 06/10/2022