Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Ngôn ngữ lập trình C# (CS511.N11.1) ngày 10/12/2022

CBGD : Nguyễn Bích Vân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Ngôn ngữ lập trình C# (CS511)
Lớp : CS511.N11.1
Phòng : B4.10
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 10/12/2022