Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Phát triển ứng dụng web (IS207.N13.1) ngày 02/12/2022

CBGD : Tạ Việt Phương
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Phát triển ứng dụng web (IS207)
Lớp : IS207.N13.1
Phòng : B4.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 02/12/2022