Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xây dựng HTTT trên các framework (IS220.N12.1) ngày 03/12/2022

CBGD : Tạ Việt Phương
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Xây dựng HTTT trên các framework (IS220)
Lớp : IS220.N12.1
Phòng : B3.04
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 7 , ngày 03/12/2022