Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS221.N11) ngày 06/12/2022

CBGD : Nguyễn Trọng Chỉnh
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS221)
Lớp : CS221.N11
Phòng : B6.10
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 06/12/2022