Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II (IT012.O15.1) ngày 18/09/2023

CBGD : Ngô Hiếu Trường
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II (IT012)
Lớp : IT012.O15.1
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 18/09/2023