Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.H212) ngày 16/06/2017

CBGD : Hồ Long Vân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003)
Lớp : IT003.H212
Phòng : C312
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 16/06/2017