Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.H21) ngày 12/06/2017

CBGD : Nguyễn Vĩnh Kha
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.H21
Phòng : GD2
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 12/06/2017