Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.H22.2) ngày 19/06/2017

CBGD : Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.H22.2
Phòng : C211
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 19/06/2017