Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.H28) ngày 17/06/2017

CBGD : Đinh Nguyễn Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.H28
Phòng : C210
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 17/06/2017