Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.H31.2) ngày 12/08/2017

CBGD : Nguyễn Bích Vân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.H31.2
Phòng : C111
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 12/08/2017