Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.H31) ngày 05/08/2017

CBGD : Phan Nguyệt Minh
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.H31
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 05/08/2017