Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cơ sở dữ liệu (IT004.H31) ngày 09/08/2017

CBGD : Đỗ Thị Minh Phụng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu (IT004)
Lớp : IT004.H31
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 09/08/2017