Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.H31) ngày 09/08/2017

CBGD : Phạm Thi Vương
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.H31
Phòng : C306
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 09/08/2017