Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cơ sở dữ liệu (IT004.I112) ngày 13/09/2017

CBGD : Đỗ Thị Minh Phụng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu (IT004)
Lớp : IT004.I112
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 13/09/2017